Mục tiêu của công tác quản lý môi trường

Hiện nay, do sự sụt giảm về chất lượng của môi trường sống mà trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội luôn đi đôi với quản lý môi trường. Đây được coi là định hướng cơ bản của mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững. Do đó, hơn ai hết, các nhà quản lý môi trường phải  có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các cơ sở trực tiếp tham gia sản xuất để công tác này thực sự hiệu quả trên thực tế, góp phần đảm bảo và ngày càng nâng cao chất lượng môi trường.
Thuật ngữ “quản lý môi trường” được hiểu là  “tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia". Nói cách khác, công tác quản lý môi trường bao gồm việc vận dụng các quy định về qui phạm pháp luật vào thực tế để có biện pháp phù hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ và từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống.
Với công tác quản lý môi trường, nhà nước xác định các mục tiêu cơ bản sau:
Thứ nhất, quản lý môi trường nhằm khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sống của con người.
Thứ hai, quản lý môi trường góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển bền vững kinh tế và xã hội quốc gia theo 9 nguyên tắc của một xã hội bền vững do hội nghị Rio-92 đề xuất. Các khía cạnh của phát triển bền vững bao gồm: Phát triển bền vững kinh tế, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không tạo ra ô nhiễm và suy thoái chất luợng môi trường sống, nâng cao sự văn minh và công bằng xã hội.
Thứ ba là xây dựng các công cụ có hiệu lực quản lý môi trường quốc gia và các vùng lãnh thổ. Các công cụ trên phải thích hợp cho từng ngành, từng địa phương và cộng đồng dân cư.
Căn cứ các mục tiêu đã được ban hành mà cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý môi trường ở địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có các biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp để luôn đảm bảo chất lượng cao nhất cho môi trường. Đồng thời loại trừ, hạn chế tối đa các nguy cơ gây suy thoái, ô nhiễm. Khi có dấu hiệu vi phạm các qui định về xả thải (nước, khí, rác, nguyên vật liêu chứa chất gây hại cho môi trường) người làm công tác quản lý môi trường phải kịp thời phát hiện, báo cáo để có biện pháp khắc phục và xử lý thích hợp. Mặt khác, đơn vị nhận trách nhiệm quản lý môi trường phải có các biện pháp và xây dựng hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến môi trường nhằm hoạch định các chính sách vĩ mô cho sự phát triển bền vững của môi trường.
  
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *